Om IXAT Intressenter

 

Ixat Intressenter AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Verksamheten omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner som forskning och utveckling, redovisning, treasury, juridik och kommunikation. Ixat Intressenter AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. Obligationen emitterades i syfte att refinansiera existerande lån samt finansiera koncernens fortsatta tillväxt och allmänna ändamål i verksamheten. Obligationen är garanterad av Ixat Intressenter AB (publ) samt 15 dotterbolag i Cabonline-koncernen.


Årsredovisningar

 

Ixat Intressenter Årsredovisning 2016.pdf

Ixat Intressenter Årsredovisning 2015.pdf

 

Kvartalsredovisningar

 

Ixat Intressenter Delårsrapport Q1 2017.pdf

Vänligen notera att delårsrapporten för Q1 2017 är sammanställd före koncernen blev ett publikt bolag och att den inte har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten tillhandhålls endast för kännedom och ska ej ligga till grund för investeringsbeslut. Den första officiella delårsrapporten är Q3 2017, vilken kommer publiceras senast den 20 november 2017.


Kalender

 

20 november 2017 - Delsårsrapport Q3 2017Bolagsstämma

 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman aktiebolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva inflytande över bolaget. Bolagsstämman fattar bl.a. beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, tillsättande av styrelseledamöter, val av revisor och beslut om ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande direktörens arbetsinsatser.

Stämma ska hållas minst en gång om året. Inom sex månader från utgången av respektive räkenskapsår ska den s.k. årsstämman hållas. Ixat Intressenters årsstämma ska därmed hållas före juni månads utgång varje år. Utöver årsstämma kan även extra bolagsstämma sammankallas vid behov. Kallelse ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Bolaget ska även annonsera om bolagsstämma i Dagens Industri samt publicera kallelsen på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman.


Ägarstruktur

 

Bolagets huvudägare är private equity-bolaget HIG Capital genom Luxembourgbaserade HIG Luxembourg 56 SARL. HIG Luxembourg innehar cirka 94 % av bolagets totala antal utgivna aktier. Övriga aktier innehas av management.


Kontakt

Thomas Ekman
CEO, Cabonline Group
+46 704 264 707
thomas.ekman@cabonline.com

 

Olof Fransson
CFO, Cabonline Group
+46 705 172 022
olof.fransson@cabonline.com

 

Pernilla Oldmark
CCO, Cabonline Group
+46 704 264 545
pernilla.oldmark@cabonline.com


Press