Tillgänglighetsdirektivet


Tillgänglighet på Cabonlines Serviceresor
Denna webbplats är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1, nivå AA. Cabonline Group AB äger denna webbplats. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskrivs hur webbplatsen lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Det finns just nu inga av oss kända brister i tillgängligheten för denna webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda vissa delar av webbplatsen?
Om du behöver åtkomst till innehåll på denna webbplats som du upplever inte finns tillgängligt för dig, men som undantas från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, är du välkommen att kontakta oss. (länk) (https://www.cabonline.com/kontakt)

Du kan också nå oss på följande sätt: E-post: info@cabonline.com (Mailto)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, kontakta oss (https://www.cabonline.com/kontakt) så att vi får kännedom om problemet.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina anmärkningar om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll, har du rätt att anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning (Digg – Myndigheten för digital förvaltning | Digg).

Hur vi har testat webbplatsen
Vi genomför årligen en intern självutvärdering av denna webbplats. Senaste utvärdering finns i vårt kvalitetsledningssystem.