Integritetspolicy för offentlig upphandlade persontransporter för serviceresor

Cabonline Group Holding AB (publ), registreringsnummer 559002-7156, Box 1054, 171 21 Solna och dess respektive koncernbolag, t.ex. Cabonline Group AB, Sverigetaxi Stockholm AB, Taxi Kurir i Stockholm, ("Cabonline") respekterar din personliga integritet varför denna integritetspolicy ("Policy") har utfärdats. I denna policy hänvisar "vi", "vår" eller "oss" till Cabonline och "du", "din" och "din" hänvisar till den person som ingår avtalet med Cabonline.

Cabonline kommer mot ovanstående bakgrund att fungera som personuppgiftsansvarig, om inte annat avtalas i ett separat avtal. Vid frågor om Cabonlines behandling av uppgifter, vänligen kontakta Cabonline på info@cabonline.com eller på sådana kontaktuppgifter som publiceras då och då på våra plattformar.

1.PERSONUPPGIFTER – INTEGRITETSPOLICY Din integritet är viktig för oss. Därför har vi åtagit oss att skydda och skydda dina uppgifter och att minimera mängden personuppgifter vi samlar in. I detta dokument beskriver vi hur vi använder och behandlar dina personuppgifter. Denna policy ger användarna information om arten, omfattningen och syftet med vår insamling och användning av personuppgifter. Vår avsikt är att tillhandahålla informationen på ett förståeligt och öppet sätt.

Vi kan ändra denna policy då och då. Om du bryr dig om din integritet läs policyn regelbundet och du vet exakt vad vi gör och varför. Om vi gör ändringar i policyn som kommer att påverka dig (till exempel om vi avser att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än vad som tidigare kommunicerats i denna policy), kommer vi att meddela dig om dessa ändringar innan de nya aktiviteterna börjar.

Om du inte håller med om denna policy bör du sluta använda våra tjänster. Om du håller med om vår policy är du redo att boka din nästa taxiresa genom oss.

 1. Vilken information samlas in? Cabonline erbjuder en Plattform som gör det möjligt för Offentliga aktörer att boka en taxi online för att transportera, skolelever och/eller färdtjänstresenärer och/eller anställda eller gäster till och från olika geografiska platser. Vid bokning av en resa anger den Offentliga aktören eller personer med tillstånd från denne bl.a. namn på den som ska hämtas och övriga förutsättningar för persontransporten så att föraren kan bekräfta resenärens identitet vid tidpunkten för upphämtningen. Cabonline behandlar således uppgifter om den resenäre och de som har tillgång till tjänsten som en del av sin tjänst till den Offentliga aktören, men behandlingen som sådan är inte tjänstens mål. Plattformen och Tjänsterna har utformats för att tillhandahålla transporttjänster med få instruktioner från den Offentliga aktören. Cabonline bestämmer självständigt kategorierna av data som samlas in och hur länge den behålls. Cabonline fungerar därför som personuppgiftsansvarig i sin egen rätt, trots att behandlingen sker efter en förfrågan från den Offentliga aktören.

  För att våra tjänster ska fungera behöver vi samla in vissa personuppgifter från våra användare:

  a. Du måste därför ange namn och e-postadress vid registreringen.

  b. Du ombeds också att lämna ytterligare personuppgifter, t.ex. telefonnummer.

  c. Vi kan också registrera ytterligare information beroende på din användning av tjänsterna, t.ex. vanliga adresser, transaktionsinformation, felsökning, information som lämnas i kontakt med servicepersonal, inlämnade synpunkter på avvikelser etc.

  d. Vi kan också komma att samla in data om datum och tid du kom åt våra plattformar, hårdvara och programvara (inklusive val av webbläsare, språkinställningar etc.) som används när du besöker våra plattformar, samtal och SMS-data för kontakter mellan förare och användare, användarmönster (klick, tryck, besökta sidor, cookies eller liknande), IP-adresser.

  e. Om du påbokar och avbokar via vår mobilapplikation samlar vi även in information om din GPS-position, enhetsspecifika inställningar och andra egenskaper hos din telefon, information om appkrascher och annan systemaktivitet.

  Du har alltid rätt att granska de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära en översikt över dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@cabonline.com eller på sådana kontaktuppgifter som publiceras då och då på våra plattformar. Om du anser att några personuppgifter som registrerats av oss är ofullständiga, felaktiga eller vilseledande är vi skyldiga att korrigera sådan felaktig information.

 2. Vad är syftet med att vi samlar in och använder personuppgifter? Vi använder informationen för olika ändamål; det övergripande syftet är att ge dig en bokningstjänst i världsklass. Dina personuppgifter kan komma att användas av följande skäl:

  I. Administrera bokningsförfrågningar. Detta inkluderar möjligheten att snabbt påboka och avboka transport, för användare att följa en bokad bil när den skickas för att hämta samt för förare att identifiera användarnas plats och att kontakta användaren samt att få en fullständig översikt över tidigare resor alla tjänster som tillhandahålls genom en ansökan. För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster måste vi samla in och använda dina personuppgifter och dela dem med våra leverantörer.

  II. Kundtjänst. För att säkerställa att du får den kundservice du förtjänar kan vi dela dina personuppgifter med vår kundtjänstpersonal, t.ex. för att hjälpa dig med att ändra en bokningsförfrågan, komma i kontakt med föraren etc.

  III. Kontoadministration. Genom att samla in och lagra dina personuppgifter kan vi skapa personliga konton för resenärer, anhöriga, vårdnadshavare, personal på hos den Offentliga aktören och andra personer som givits behörighet därtill. Genom det personliga kontot kan du få en översikt över tidigare resor och kommande resor för att säkerställa en smidig resa och mycket mer.

  IV. Förbättra våra tjänster. Vi försöker alltid förbättra våra tjänster. Vi kan därför använda personuppgifter för testning och analytiska ändamål, inklusive t.ex. felsökning eller för att förbättra funktionaliteten och kvaliteten på våra tjänster.

  V. Rättsliga ändamål. För att hantera och lösa juridiska tvister eller för regelefterlevnad (inklusive rättsliga krav som rör bokföring etc.) kan vi behöva använda personuppgifter.

 3. Vilken är den rättsliga grunden för oss att behandla uppgifterna enligt beskrivningen ovan? Med tanke på syfte (I) och (II) förlitar vi oss på den rättsliga grunden att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra ett avtal, särskilt för att tillhandahålla och administrera den taxiresa du har bokat. Om nödvändiga personuppgifter inte tillhandahålls kan vi inte ge dig taxiresan och vi kan inte ge dig kundservice. Med tanke på syfte (III) till (IV) förlitar vi oss på vårt legitima kommersiella affärsintresse för att tillhandahålla våra tjänster, för att förhindra bedrägeri och förbättra våra tjänster. När vi använder personuppgifter för att tjäna våra eller en tredje parts legitima intresse kommer vi alltid att balansera dina rättigheter och intressen i skyddet av dina personuppgifter mot våra legitima rättigheter och intressen eller tredje parts rättigheter.

  För ändamålet (V) förlitar vi oss på att rättsliga skyldigheter (t.ex. lagliga förfrågningar om brottsbekämpning) uppfylls.

 4. Kommer personuppgifterna att delas med någon tredje part? För att uppfylla syftet med tjänsterna kommer vi att dela dina personuppgifter med den Offentliga aktören. Vi kan också dela personuppgifter med tredjepartsleverantörer av analys för att förbättra våra tjänster. Genom att använda tjänsterna ger du oss också tillstånd att dela dina personuppgifter med leverantörerna. Leverantörerna består av beställningscentraler specialiserade på serviceresor. Varje beställningscentral har antingen egna licensierade taxibilar eller har ingått avtal med oberoende entreprenörer med tillstånd att utföra transport av passagerare. Leverantörerna kan därför då och då behöva visa dina personuppgifter för oberoende entreprenörer. Leverantörer och deras entreprenörer kommer endast att få information när du bekräftar din bokningsförfrågan. De kommer inte att ha tillgång till översikten över tidigare resor som lagras av oss.

  Med undantaget från ovanstående kommer personuppgifter endast att vidarebefordras till en tredje part om du har gett ditt uttryckliga samtycke, när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig eller när vi är skyldiga att göra det enligt tvingande lag eller annan förordning.

 5. Hur länge kommer personuppgifterna att lagras? Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster, tillhandahålla våra tjänster till dig (inklusive upprätthålla användarkontot (om det skapas)), för att följa gällande lagar, lösa tvister med några parter och i övrigt vid behov för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, inklusive för att upptäcka och förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.

  Ditt konto kommer att raderas när du säger upp kontoavtalet eller inte längre är behörig att använda tjänsten. Du har också rätt att bli bortglömd, vilket innebär att vi kommer att radera dina personuppgifter på din begäran (med undantag för sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna behålla för att vi ska kunna följa rättsliga krav eller för betalningsändamål, men i sådana fall kommer vi att radera dina uppgifter så snart det inte längre är nödvändigt att behålla). Alla personuppgifter vi lagrar kommer att omfattas av denna policy. Om du har en fråga om en specifik lagringsperiod för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 6. Vilka typer av säkerhetsrutiner införs för att skydda dina personuppgifter? Vi vidtar rimliga rutiner för att förhindra obehörig åtkomst till och missbruk av personuppgifter.

  Vi använder lämpliga affärssystem och rutiner för att skydda och skydda de personuppgifter du ger oss. Vi använder även säkerhetsrutiner och tekniska och fysiska begränsningar för åtkomst till och användning av personuppgifter på våra servrar. Endast behörig personal får få tillgång till personuppgifter under arbetets gång.

 7. Vilka rättigheter har jag i förhållande till de personuppgifter du lagrar och behandlar om mig? Du har enligt lag rätt till ett antal rättigheter till hur vi använder, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Utöver de rättigheter som redan förklarats ovan kan du:

  a. du kan be oss om en kopia av de personuppgifter vi har om dig;

  b. du kan informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter, eller så kan du be oss att korrigera någon av de personuppgifter vi har om dig, men som förklaras nedan kan du göra sådana ändringar själv;

  c. Som nämnts ovan kan du - med vissa begränsningar - be oss att radera, blockera eller begränsa behandlingen av, de personuppgifter vi har om dig, eller invända mot särskilda sätt på vilka vi använder dina personuppgifter;

  d. I vissa situationer kan du också be oss att skicka de personuppgifter du har gett oss till en tredje part;

  När vi behandlar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse eller allmänintresse har du rätt att när som helst invända mot den användningen av dina personuppgifter som omfattas av tillämplig lag.

  Vi litar på att du säkerställer att dina personuppgifter är fullständiga, korrekta och aktuella. Vänligen informera oss omedelbart om eventuella ändringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att kontakta oss. Om du har ett användarkonto kan du få tillgång till en betydande del av dina personuppgifter via vår webbplats/våra appar. Vår webbplats/appar ger dig i allmänhet möjlighet att lägga till, uppdatera eller ta bort information vi har om dig.

  Om några personuppgifter vi har om dig inte är tillgängliga via vår webbplats/app kan du skicka oss din begäran utan kostnad. För någon av dina förfrågningar om denna policy och för att utöva någon av dina rättigheter eller om du har ett klagomål, vänligen kontakta oss genom att maila till info@cabonline.com. Du kan också kontakta Informationskommissionärens kansli (Svenska: Integritetsskyddsmyndigheten). Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse och ingen opt-out-mekanism är tillgänglig för dig direkt, vänligen kontakta oss på info@cabonline.com.