ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PLATTFORMARNA FÖR SERVICERESOR

Dessa villkor ("Villkor") har utfärdats av Cabonline Group AB ("Cabonline"), ett svenskt aktiebolag med registreringsnummer 556552-1183 och registrerad adress Box 1054, 171 21 Solna. I dessa villkor hänvisar termerna "vi", "vår" eller "oss" till Cabonline eller något av de bolag som direkt eller indirekt ägs av Cabonline och "du", "din" och "din" hänvisar till den person som ingår avtalet med Cabonline även gemensamt benämnda Cabonline.

Cabonlines digital plattform för samhällsbetalda persontransporter hanterar resor som upphandlats av kommuner och andra offentlig upphandlande aktörer enligt separat avtal med Cabonline (”Offentliga aktörer”) på kundwebb och mobilapplikationer (Plattformarna).

Dessa Allmänna villkor för användning av Plattformarna för serviceresor reglerar användandet av Plattformarnas tjänster för att beställa och följa resor och andra tjänster som upphandlats från Cabonline genom avtal med Offentliga aktörer.

Villkoren reglerar din åtkomst och/eller användning av tjänster som gjorts tillgängliga av Cabonline efter det avtal Cabonline träffat med Offentliga aktörer och som du enligt överenskommelse med den Offentliga aktören har rätt att nyttja (”Tjänsterna”) Vi ber dig att läsa villkoren noggrant. Cabonline kan ändra villkoren från tid till annan. Ändringar träder i kraft när Cabonline publicerar de uppdaterade villkoren. Din fortsatta åtkomst och användning av Tjänsterna utgör ditt godkännande av ändringarna.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du har rätt att nyttja Tjänsterna. Om du inte accepterar dessa villkor får du vare sig åtkomst eller rätt att använda Tjänsterna.

 1. TJÄNSTERNAS OMFATTNING På Plattformarna kan de Offentliga aktörerna, dess resenärer, resenärers vårdnadshavare/anhöriga och personal på skolor/verksamheter och andra på förhand bestämt behöriga personer följa fordonens väg till upphämtningsadressen samt när en enskild resenär påbörjar och avslutar sin resa. Beroende på vilken behörighetsnivå användaren på Plattformarna har kan man även se var bilen befinner sig på en karta genom GPS- sändare i fordonen.

  De Offentliga aktörerna, dess resenärer, vårdnadshavare/anhöriga och personal på skolor/verksamheter kan även se namn och TFL-nummer på, och i vissa fall förare som är planerad att utföra resan upp till 30 dagar fram i tiden. Om den fasta föraren inte kan utföra resan ändras denna information automatiskt och direkt när informationen om detta når Cabonline. Det säkerställer att föraren som visas på Plattformarna i status för den enskilda resenärens resa alltid är aktuell information om vilken förare som kommer utföra resan.

  Informationen som lämnas på våra Plattformar baseras på uppgifter från de Offentliga aktörerna. Leverantörerna ansvarar för att tillhandahålla uppdaterade uppgifter som överenskommits med de Offentliga aktörerna.

 2. TJÄNSTEFUNKTIONER OCH BOKNINGSFÖRFRÅGNINGAR I samband med en ny beställning har du erhållit inloggningsuppgifter till och instruktion om Plattformarna (var man hittar den, hur man loggar in samt användarmanual) till kontaktpersonerna angivna i beställningen.

  Din bokningsförfrågan kommer att hanteras i våra servrar.

  Följande funktioner, beroende på behörighet offentligt upphandlat avtal, är tillgängliga i både kundwebb och mobilapplikation:

  • Av- och påbokning • Tillfälliga ändringar av resa • Samtliga inplanerade resor 30 dagar fram i tiden • Registrera/Lämna avvikelser och synpunkter • Statistik över genomförda resor per resenär • Planerade och meddelade hämtnings- och lämningstider • Beställda hämtnings- och lämningstider

  Notera att tillgängligheten av funktionerna är beroende på avtalet med den Offentliga aktören samt vilken behörighet som tilldelats användare.

  Gå igenom bokningslistan med inplanerade resor noggrant och kontrollera om den är korrekt och kontakta oss omedelbart om någon information inte överensstämmer med din begäran.

 3. AVBOKNING Du kan avboka din bokning om du inte kan genomföra resan.

 4. KONTOVILLKOR För att kunna använda de flesta funktionerna av Tjänsterna måste du registrera dig för och underhålla ett konto. Du måste vara minst 18 år eller åldern för att inneha rättskapacitet i din jurisdiktion (om den skiljer sig från 18 år) för att registrera ett konto. Kontoregistrering kräver att du är godkänd av den Offentliga aktören samt att namn och mailadress tillhandahållits Cabonline. Du kan även ombedjas att lämna mer detaljerade personuppgifter. Genom att registrera ett konto samtycker du till att alltid upprätthålla korrekt och uppdaterad information. Du samtycker också till att upprätthålla sekretess och säkerhet för dina inloggningsuppgifter (t.ex. användarnamn, lösenord etc.). Du är ansvarig för aktiviteten på ditt konto, inklusive förfrågningar. Det är därför viktigt att du regelbundet ändrar dina inloggningsuppgifter samt kontaktar oss omedelbart om du misstänker att dina kontouppgifter har äventyrats.

 5. INTEGRITETSPOLICY FÖR UPPHANDLADE PERSONTRANSPORTER FÖR SERVICERESOR Cabonline hanterar personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn för upphandlande persontransporter för serviceresor, se bl.a. www.cabonline.se.

 6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Innehållet och informationen på våra plattformar (inklusive, tillgänglighet av Tjänster), liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och information, tillhör oss eller våra leverantörer. Genom att använda plattformen samtycker du till att inte använda den eller dess innehåll eller information i något kommersiellt syfte (direkt eller indirekt). Även om du kan göra begränsade kopior av din resplan (och relaterade dokument) för resor eller tjänster som hanteras via plattformen, samtycker du till att inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra, sälja eller sälja någon information som erhållits från plattformen.

  Dessutom, oavsett om du har ett kommersiellt syfte eller inte, samtycker du till att inte:

  I. få tillgång till, övervaka eller kopiera innehåll eller information på plattformen med hjälp av robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel eller någon manuell process för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;

  II. bryta mot begränsningarna i robotuteslutningsrubriker på plattformen eller kringgå eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till plattformen;

  III. vidta alla åtgärder som inför, eller kan medföra, enligt vårt gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, eller

  IV. djuplänk till någon del av plattformen (inklusive, utan begränsning, köpvägen för alla tjänster) för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 7. ANSVARSBEGRÄNSNING Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag, är vi endast ansvariga för direkta skador som faktiskt lidits, betalats eller drabbat dig på grund av att vi brutit mot dessa villkor vid utförandet av våra tjänster. Vårt ansvar begränsas av de avtal som Cabonline träffat med de Offentliga aktörerna.

  Utöver vad som anges i avtalet med de Offentliga aktörerna och i den utsträckning som tillåts enligt lag har vi ingen skyldighet eller ansvar (vare sig det uppstår i avtal, skadestånd, garanti eller på annat sätt) för några tillfälliga, indirekta eller följdskador eller skulder (inklusive men inte begränsat till förlust av data, vinst, intäkter eller liknande) som uppstår med avseende på Tjänsterna.

 8. TILLÄMPLIG LAG, TVISTER M.M. Detta avtal, och eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, ska regleras av svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, ogenomförbar eller icke-bindande, ska du förbli bunden av alla andra bestämmelser häri. I sådana fall ska alla ogiltiga bestämmelser ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och du kommer åtminstone att acceptera en liknande effekt som den ogiltiga, ogenomförbara eller icke-bindande bestämmelsen, med tanke på innehållet och syftet med dessa villkor.